Home > Mreže i članstva

SENS Mreža

SENS je mreža socijalne ekonomije Srbije i jedina nacionalna mreža koja okuplja SENS mrežasocijalna preduzeća. IDC kao generalni sekretar mreže nastoji da održava, dopunjuje i prati razvoj mreže koja sada broji 38 članica. Mreža nastoji da članicama obezbedi edukaciju, stručne savete i promociju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa. Udruživanjem i deljenjem znanja i iskustava socijalna preduzeća postaju jača, vidljivija i uticajnija.

Solidar

Od avgusta 2013. godine IDC postaje član SOLIDAR-a – evropske mreže nevladinih solidarorganizacija koja radi u oblasti poboljšavanja socijalne pravde u Evropi i svetu. SOLIDAR predstavlja glas svojih članica pred međunarodnim i institucijama EU tako što aktivno  lobira, ali i pruža usluge upravljanja projektima, koordinacije, monitoringa implementacije politika i podizanjem svesti o pitanjima važnim za svoje članice. SOLIDAR radi sa organizacijama civilnog društva, radničkim pokretom i političkim partijama koje dele naše vrednosti. SOLIDAR je članica SOCIJALNE PLATFORME (Evropska platfoma socijalnih NVOa), CONCORD (EU NVO konfederacija za pomoć i razvoj) i EUCIS-LLL (evropska platforma organizacija civilnog društva za celoživotno učenje).

SAMI mreža

SAMIIDC aktivni je član međunarodne Samarićanske mreže – SAMI od septembra 2014. godine. Vodeći princip SAMARITAN INTERNATIONAL-a je evropska federacija neprofitnih i nevladinih organizacija koje su nezavisne od političkih, verskih i religijskih organizacija i koje rade u oblasti socijalnih usluga, civilne zaštite, prve pomoći i volonterskog rada. Zagovaranje – SAMARITAN INTERNATIONAL je posrednik između evropskih institucija i svojih članica u oblastima koje su od interesa za njihov rad, a prvenstveno u oblasti medicinske zaštite, volonterskog rada i humanitarne pomoći.

ENSIE mreža

ensieKao generalni sekretar SENS mreže, IDC se priključio ENSIE mreži koja okuplja 25 nacionalnih i regionalnih organizacija iz 18 evropskih zemalja. Cilj mreže je zastupanje, održavanje i razvoj mreža socijalnih preduzeća koje se bave integracijom teško zapošljivih i marginalizirovanih grupa. ENSIE radi na jačanju kapaciteta podsticanjem saradnje i partnerstava, promoviše dobre prakse i sudeluje u definisanju evropske politike u području socijalne isključenosti. Od 2011. godine ENSIE je priznata kao ključni partner Europske komisije za područje društvenog uključivanja marginalizovanih grupa.

IRIS mreža

1655936_251642658347377_2045535029_nOd 2015. godine IDC je član regionalne mreže IRIS (Improving Social Services), koja okuplja preko 140 članica organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova. IRIS mreža je jedina regionalna mreža koja povezuje organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga u regionu Jugoistočne Evrope. Formirana je sa ciljem da osnaži razmenu znanja i iskustava i ojača neprofitne organizacije pružaoce socijalnih usluga i učini ih  prepoznatim partnerima od strane javnog sektora.

KorSP – Koalicija za razvoj i promociju socijalnog  preduzetništva

KorSPIDC je jedan od osnivača i član Koalicije za razvoj i promociju socijalnog preduzetništva, zajedno sa TRAG fondacijom, Evropskim pokretom u Srbiji, Grupom 484 i Smart Kolektivom. Koalicija se kontinuirano zalaže za razvoj socijalnog preduzetništva, podizanje svesti šire javnosti o socijalnom preduzetništvu, smanjenje siromaštva, povećanje prilika za zapošljavanje marginalizovanih grupa, socijalnu inkluziju i rešavanje društvenih problema na alternativne načine. IDC je od juna 2015. na poziciji predsedavajućeg Koalicije.

European Civic Forum (ECF)

IDC je član Evropskog građanskog foruma, internacione mreže koja okuplja više od 100 udruženja i nevladinih organizacija iz preko 27 zemalja u Evropi, koje aktivno rade na pitanjima kao što su građansko obrazovanje, odbrana ljudskih prava i zagovaranje vladavine demokratije.

Koalicije za razvoj i promociju socijalnog preduzetništva

IDC je jedan od osnivača i član Koalicije za razvoj i promociju socijalnog preduzetništva, zajedno sa TRAG fondacijom, Evropskim pokretom u Srbiji, Grupom 484 i Smart Kolektivom. Koalicija se kontinuirano zalaže za razvoj socijalnog preduzetništva, podizanje svesti šire javnosti o socijalnom preduzetništvu, smanjenje siromaštva, povećanje prilika za zapošljavanje marginalizovanih grupa, socijalnu inkluziju i rešavanje društvenih problema na alternativne načine.

 Konekta

Mrežu pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji KONEKTA osnovalo je 28 organizacija i institucija i 6 pridruženih članica. Misija Mreže je unapređenje zaštite najugroženijih građana, povećanjem obima, raznovrsnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije kroz podršku podizanju kapaciteta pružalaca usluga.

IDC je član mreža organizacija koje rade sa mladima Volonteurope i Youth4Change

Volonteurope je međunarodna mreža čiji cilj je promocija volonterizma, aktivnog građanstva i socijalne pravde u Evropi i šire. Volonteurope trenutno ima preko 50 članica u više od 20 zemalja širom Evrope.

Youth4Change je međunarodna mreža nevladinih organizacija koja se zalaže, razvija i deli operativne prakse u korist društvene i profesionalne integracije ranjivih i isključenih mladih osoba.

IDC je takođe član Mreže protiv siromaštva Srbija kao i WANGO – svetske mreže nevladinih organizacija, a ujedno radimo i na umrežavanju lokalnih organizacija.