Home > Mreže i članstva > IRIS mreža

Regionalna mreža IRIS (Improving Social Services) formirana je 2012.godine, u okviru projekta „Poboljšanje kvaliteta pružanja socijalnih usluga u Jugoi1655936_251642658347377_2045535029_nstočnoj Evropi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih mreža civilnog društva” finansiranog od strane Evropske Unije. IRIS mreža okuplja  nacionalne mreže organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova.

IRIS mreža trenutno okuplja 140 organizacija članica koje pružaju različite vidove socijalnih usluga namenjene ljudima sa smetanjama u razvoju, deci i omladini u riziku od i ženama žrtvama nasilja, izbeglim licima i tražiocima azila, i drugim pripadnicima ranjivih društvenih grupa.

Cilj IRIS mreže je da osnaži ulogu neprofitnih pružalaca socijalnih usluga u Jugoistočnoj Evropu i da osigura prepoznavanje ovih organizacija kao jednakih partnera od strane javnog sektora.