Home > programi > Jednaka prava za sve

PayPal

Direct Bank Transfer

(this is a demo site)

Bank Account Holder Name - This should be your name.
Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
Bank City - The City where your bank is located.
Bank Full Name - The full name of your bank.

Check Payment

(this is a demo site)

Send the check to the next Address:

Charitas
51 Sherbrooke W., Montreal, QC. Canada, H5Z 4T9.

(Please mention in the check for which cause you donate).
Print Friendly, PDF & Email

Program Jednaka prava za sve posvećen je promociji, ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava osetljivih društvenih grupa. Značajne rezultate ostvarili smo na polju obezbeđenja besplatne pravne podrške interno raseljenim licima, izbeglicama i povratnicima i drugim ugroženim grupama, kao i na polju radnih i socijalnih prava. 

Program Jednaka prava za sve posvećen je promociji, ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava osetljivih društvenih grupa. Osnovni ciljevi programa podrazumevaju omogućavanje pristupa pravdi i smanjenju društvene isključenosti ranjivih kategorija stanovništva, kroz instrument besplatne pravne pomoći, i unapređenje javnih politika i institucionalnih praksi radi jačanja načela vladavine  prava u Republici Srbiji, a posredno i u regionu.

IDC je takođe član radne grupe za azil u okviru projekta ”Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku – nastavak”. Projekat je realizovala Grupa 484 u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Beogradskim centrom za bezbedonosnu politiku uz finansijsku podršku Norveške ambasade i Fonda za otvoreno društvo, Srbija. Tokom 2014. godine u okviru projekta izrađeno je četvrto izdanje publikacije ”Izazovi prisilnih migracija u Republici Srbiji”, pod nazivom ”Izazovi sistema azila”. Kao i prethodnih godina, članovi IDC-a su u okviru radne grupe za azil analizirali položaj maloletnih tražilaca azila bez pratnje roditelja ili staratelja i postojeći zakonodavni okvir, i predložili preporuke u cilju efikasnije i adekavatnije zaštite prava maloletnika u Republici Srbiji.

IDC je i član mreže organizacija civilnog društva pod nazivom Human Rights Network koja je uspostavljena uz podršku OEBS-a i Grupe 484. Mreža podstiče dijalog u regionu, umrežavanje i građanje kapaciteta lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija civilnog društva koji se bave izbegličkom problematikom i migracijama.