Home > Mreže i članstva

Solidar

Od avgusta 2013. godine IDC postaje član SOLIDAR-a – evropske mreže nevladinih solidarorganizacija koja radi u oblasti poboljšavanja socijalne pravde u Evropi i svetu. SOLIDAR predstavlja glas svojih članica pred međunarodnim i institucijama EU tako što aktivno  lobira, ali i pruža usluge upravljanja projektima, koordinacije, monitoringa implementacije politika i podizanjem svesti o pitanjima važnim za svoje članice. SOLIDAR radi sa organizacijama civilnog društva, radničkim pokretom i političkim partijama koje dele naše vrednosti. SOLIDAR je članica SOCIJALNE PLATFORME (Evropska platfoma socijalnih NVOa), CONCORD (EU NVO konfederacija za pomoć i razvoj) i EUCIS-LLL (evropska platforma organizacija civilnog društva za celoživotno učenje).

SAMI mreža

SAMIIDC aktivni je član međunarodne Samarićanske mreže – SAMI od septembra 2014. godine. Vodeći princip SAMARITAN INTERNATIONAL-a je evropska federacija neprofitnih i nevladinih organizacija koje su nezavisne od političkih, verskih i religijskih organizacija i koje rade u oblasti socijalnih usluga, civilne zaštite, prve pomoći i volonterskog rada. Zagovaranje – SAMARITAN INTERNATIONAL je posrednik između evropskih institucija i svojih članica u oblastima koje su od interesa za njihov rad, a prvenstveno u oblasti medicinske zaštite, volonterskog rada i humanitarne pomoći.

IRIS mreža

1655936_251642658347377_2045535029_nOd 2015. godine IDC je član regionalne mreže IRIS (Improving Social Services), koja okuplja preko 200 članica organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova. IRIS mreža je jedina regionalna mreža koja povezuje organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga u regionu Jugoistočne Evrope. Formirana je sa ciljem da osnaži razmenu znanja i iskustava i ojača neprofitne organizacije pružaoce socijalnih usluga i učini ih  prepoznatim partnerima od strane javnog sektora.

European Civic Forum (ECF)

IDC je član Evropskog građanskog foruma, internacione mreže koja okuplja više od 100 udruženja i nevladinih organizacija iz preko 27 zemalja u Evropi, koje aktivno rade na pitanjima kao što su građansko obrazovanje, odbrana ljudskih prava i zagovaranje vladavine demokratije.

ENSIE mreža

ensieKao generalni sekretar SENS mreže, IDC se priključio ENSIE mreži koja okuplja 25 nacionalnih i regionalnih organizacija iz 18 evropskih zemalja. Cilj mreže je zastupanje, održavanje i razvoj mreža socijalnih preduzeća koje se bave integracijom teško zapošljivih i marginalizirovanih grupa. ENSIE radi na jačanju kapaciteta podsticanjem saradnje i partnerstava, promoviše dobre prakse i sudeluje u definisanju evropske politike u području socijalne isključenosti. Od 2011. godine ENSIE je priznata kao ključni partner Europske komisije za područje društvenog uključivanja marginalizovanih grupa.

SENS Mreža

SENS je mreža socijalne ekonomije Srbije i jedina nacionalna mreža koja okuplja SENS mrežasocijalna preduzeća. IDC kao generalni sekretar mreže nastoji da održava, dopunjuje i prati razvoj mreže koja sada broji 38 članica. Mreža nastoji da članicama obezbedi edukaciju, stručne savete i promociju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa. Udruživanjem i deljenjem znanja i iskustava socijalna preduzeća postaju jača, vidljivija i uticajnija.

KorSP – Koalicija za razvoj i promociju socijalnog  preduzetništva

KorSPIDC je jedan od osnivača i član Koalicije za razvoj i promociju socijalnog preduzetništva, zajedno sa TRAG fondacijom, Evropskim pokretom u Srbiji, Grupom 484 i Smart Kolektivom. Koalicija se kontinuirano zalaže za razvoj socijalnog preduzetništva, podizanje svesti šire javnosti o socijalnom preduzetništvu, smanjenje siromaštva, povećanje prilika za zapošljavanje marginalizovanih grupa, socijalnu inkluziju i rešavanje društvenih problema na alternativne načine. IDC je od juna 2015. na poziciji predsedavajućeg Koalicije.

Konekta

Mrežu pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji KONEKTA osnovalo je 28 organizacija i institucija i 6 pridruženih članica. Misija Mreže je unapređenje zaštite najugroženijih građana, povećanjem obima, raznovrsnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije kroz podršku podizanju kapaciteta pružalaca usluga.

IDC je član mreža organizacija koje rade sa mladima Volonteurope i Youth4Change

Volonteurope je međunarodna mreža čiji cilj je promocija volonterizma, aktivnog građanstva i socijalne pravde u Evropi i šire. Volonteurope trenutno ima preko 50 članica u više od 20 zemalja širom Evrope.

Youth4Change je međunarodna mreža nevladinih organizacija koja se zalaže, razvija i deli operativne prakse u korist društvene i profesionalne integracije ranjivih i isključenih mladih osoba.

IDC je takođe član Mreže protiv siromaštva Srbija kao i WANGO – svetske mreže nevladinih organizacija, a ujedno radimo i na umrežavanju lokalnih organizacija. Preko mreže za smanjenje siromaštva deo smo međunarodne mreže EAPN najveće evropske mreže nacionalnih, regionalnih i lokalnih mreža, koja uključuje nevladine organizacije koje za bore protiv siromaštva kao i lokalne grupe, evropske organizacije, aktivne u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Osnovana je 1990.