Home > Mreže i članstva > IRIS mreža

IRIS mreža je regionalna mreža organizacija pružalaca socijalnih usluga. IRIS (Improving Social Services) mreža formirana je 2012.godine, u okviru projekta „Poboljšanje kvaliteta pružanja socijalnih usluga u Jugoi1655936_251642658347377_2045535029_nstočnoj Evropi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih mreža civilnog društva” finansiranog od strane Evropske Unije. IRIS mreža okuplja  nacionalne mreže organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Albanije i Kosova.

IRIS mreža trenutno okuplja više od 200 organizacija članica koje pružaju različite vidove socijalnih usluga namenjene ljudima sa smetanjama u razvoju, deci i omladini u riziku od i ženama žrtvama nasilja, izbeglim licima i tražiocima azila, i drugim pripadnicima ranjivih društvenih grupa.

Cilj IRIS mreže je da osnaži ulogu neprofitnih pružalaca socijalnih usluga u Jugoistočnoj Evropu i da osigura prepoznavanje ovih organizacija kao jednakih partnera od strane javnog sektora.

Rad IRIS mreže u periodu od 2017. do 2021. godine podržan je kroz program Evropske komisije za konsolidovanje regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva. IDC je  zahvaljujući iskustvu stečenom tokom migrantske krize dobio priliku da kao glavni aplikant, predvodi novu inicijativu ove mreže – IRIS umrežavanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama. Projekat pruža mnogobrojne prilike za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva pružalaca socijalnih usluga, o kojima se možete informisati putem sajta www.iris-see.eu