Home > Naš rad > Projekti > Podrška nezaposlenim osobama i razvoj ljudskih resursa

images

  • Naziv projekta: ‘Podrška nezaposlenim osobama i razvoj ljudskih resursa’
  • Trajanje: Oktobar 2008 –  Jul 2009
  • Lokacija: Beograd, region Banata
  • Partneri:

– GOPA International Consultants

– u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja

  • Vrednost projekta: 32.013,00 EUR
  • O projektu: Osnovni cilj projekta je da posreduje između poslodavca i nezaposlenih i da obezbedi podršku nezaposlenima, kako bi što bolje promovisali sebe na tržištu rada, pružajući im stučne obuke, kao i treninge za usvajanje novih znanja i veština. Projekat je takođe usmeren na povezivanje brojnih nacionalnih i lokalnih institucija koje određuju politiku tržišta rada. Prioriteti u realizaciji projekta su : smanjenje nezaposlenosti i podrška socijalnoj koheziji Beograda i Banata; da najmanje 30% ljudi koji su prošli obuku pronađe zaposlenje na određeno ili neodređeno vreme; razvoj i implementacija aktivnih mera zapošljavanja i jačanje kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje i svih relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija, kao i kreatora politike tržišta rada.Projekat je usmeren na podršku nezaposlenim licima iz Beograda i Banata, koji su na evidenciji NZS, s naročitim akcentom na dugoročno nezaposlene (na one koji su na evidenciji NZS više od dve godine), mlade nezaposlene (do 24 godine starosti) i nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Aktivnosti projekta su usmerene na obavljanje sledećih zadataka:

– Istraživanje tržišta rada u Beogradu i regionu Banata

– Individualni akcioni planovi za najmanje 1500 nezaposlenih lica

– Identifikacija i izbor 1500 nezaposlenih u Beogradu i Banatu

– Treninzi, obuke, motivacioni seminari

– Sistemsko praćenje rezultata projekta i kontrola troškova

– Neprekidan kontakt i saradnja sa poslodavcima

– Pružanje pomoći NSZ u razvoju baze podataka nezaposlenih

– Organizovanje 4 obuke za nezaposlene u Beogradu: obuke za popravljanje personalnih računara, obuke za molere, obuke za operatere građevinskim mašinama i obuke za asistente parketarima.  

rsz_admin-ajax