Home > Naš rad > Projekti > Obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za prisilne migrante i povratnike u Novom Pazaru
  • Naziv projekta: ‘Obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za prisilne migrante i povratnike u Novom Pazaru’
  • Trajanje: Jul 2013 – Decembar 2014
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Partner: Opština Novi Pazar
  • Vrednost projekta: 94.359,20 EUR
  • O projektu: Cilj projekta je podrška integraciji i poboljšanje životnih uslova izbeglica i interno raseljenih lica, kroz obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Novi Pazar.

Rezultati projekta:

a) 5 porodica (22 osobe) će dobiti trajna stambena rešenja, kroz izgradnju 5 montažnih kuća na njihovim parcelama.

b) 8 korisnika projekta će dobiti stručnu obuku i mentorsku podršku za osmišljavanje i pokretanje sopstvenog malog biznisa, kroz organizovanje četvorodnevnog seminara o  izradi biznis plana i pokretanju sopstvenog biznisa.

c) 7 korisnika sa najizvodljivijim biznis planom dobiće grant u visini od 1.500,00 EUR za započinjanje svog biznisa koji će biti osnova za ekonomsku stabilnost i sigurnost cele porodice. Evaluacija i monitoring će se vršiti u slučaju svih korisnika bespovratnih sredstava tokom projekta i tokom procesa registracije njihovih firmi. Svih 8 korisnika koji su prošli obuku imaće priliku da se konsultuju sa stručnim trenerima i da dobiju preporuke za dalji razvoj svojih poslovnih ideja.

d) 20 korisnika će imati priliku da unapredi svoja znanja o poljoprivrednoj proizvodnji, kroz dva seminara o novim metodama i inovacijama na polju poljoprivredne proizvodnje.

e) Kapaciteti lokalne samouprave za implementaciju projekata finansiranih od strane EU će biti ojačani kroz  stalne konsultacije sa IDC-ovim ekspertima tokom implementacije projekta, kao i kroz obuke o primeni PRAG procedura u procesu javnih nabavki.

rsz_admin-ajax