Home > Naš rad > Projekti > Podrška sprovođenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike – pravna pomoć

stock-footage-books-money-justice-scale

  • Naziv projekta: ‘Podrška sprovođenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike – pravna pomoć’
  • Trajanje: Novembar 2013 – Jun 2015
  • Partneri:

– Diadikasia Business Consultants S.A.

– Euromed

– Euro Management International

– u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju

  • Vrednost projekta: preko 2.000.000,00 EUR
  • O projektu:  Projekat ostvarenja prava izbeglica, interno raseljenih i povratnika po Sporazumu o readmisiji, usmeren je na pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanja za izbelgice, interno raseljena lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji. Pravna pomoć je obezbeđena u skladu sa najvišim profesionalnim standardima i odnosi se na unapređenje zaštite prava interno raseljenih lica, izbelgica i povratnika sa posebnim naglaskom na oblast imovinskog prava, diskriminaciju, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu.

Aktivnosti u okviru projekta:

– Uspostavljena je kancelarija za pružanje pravne pomoći koja uključuje i mobilne ekipe da bi se obezbedila bolja pokrivenost teritorije

– Sprovodi se zastupanje klijenata pred nadležnim institucijama u mestu prethodnog prebivališta

-U bazi podataka se registruju slučajevi, kao i preduzete  pravne radnje kao pomoć klijentima; obezbeđuje se pomoć u pribavljanju dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na imovinu, zdravstveno osiguranje, obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu

– Preuzimaju se slučajevi prethodnog projekta finansiranog od strane EU i pružaju se sve pravne usluge klijentima, uključujući i zastupanje na sudu

-Redovno se prate slučajevi i obaveštavaju se klijenti o svim novostima vezanim za njihov slučaj

– Redovno se ažurira baza podataka nasleđena od prethodnog projekta pravne pomoći

– Uspostavljena je radna grupa za horizontalnu koordinaciju s ciljem efikasnijeg pružanja pravne pomoći i razmenu informacija

– Razvijena su interna pravila i procedure, kao i interni monitoring projekta

– Održavaju se okrugli stolovi i konferencije na temu prisilne migracije

– Zastupaju se klijenti pred nadležnim institucijama u Republici Srbiji radi prikupljanja dokumenata

– Blagovremeno i pouzdano se informišu povratnici po Sporazumu o readmisiji o svojim pravima na sadašnjem i prethodnom mestu boravišta

– Distribuira se štampani materijal izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima

Informacije o rezultatima projekta dostupne su u formi Biltena.

rsz_admin-ajax