Home > projekti > Jačanje kapaciteta pružalaca usluga u zajednici i učešće u javnim politikama – IRIS Progres
Print Friendly, PDF & Email

Jačanje kapaciteta pružalaca usluga u zajednici i učešće u javnim politikama – IRIS PROGRES

 Trajanje projekta: februar 2023 – januar 2026

 Budžet projekta: 822.770,08 evra

 Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva radi uticaja na proces donošenja odluka u zaštiti ljudskih prava i antidiskriminacijskim politikama marginalizovanih grupa na Zapadnom Balkanu

Mere podrške:

 • Klaster 1: Podizanje kapaciteta Iris mreže
 • Kluster 2: Uticaj na javne politike i podizanje svesti

 Ciljne grupe projekta:

organizacije civilnog društva / branioci ljudskih prava na Zapadnom Balkanu, ministarstva za socijalnu politiku, zaštitu ljudskih prava i Evropskih integracija, marginalizovane grupe (Romi, žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, migranti / izbeglice, mladi u riziku, LGBTQ), predstavnici državnih institucija, centri za socijalni rad, nacionalne agencije za zapošljavanje, zaštitnici građana, saveti za socijalna pitanja, lokalne samouprave, EU institucije i zainteresovane strane učesnice u procesu integracije Srbije u EU, studenti sa Fakulteta društvenih nauka, opšta populacija, mediji

 Očekivani rezultati projekta:

 • Standardna operativna procedura IRIS mreže za promociju i zaštitu rodne ravnopravnosti
 • 30 IRIS članica obučene u oblasti promocije i zaštite rodne ravnopravnosti
 • 500 članica mreže učestvovalo u 19 regionalnih i nacionalnih sastanaka IRIS mreže
 • 12 organizacija civilnog društva članice IRIS mreže podržane kroz male grantove
 • 24 osoba iz organizacija članica IRIS mreže obučeni u oblasti projektnog menadžmenta, vidljivosti i zaštite ljudskih prava u pružanju socijalnih usluga
 • Najmanje 30 organizacija civilnog društva podržano kroz licenciranje i upravljanje kvalitetom u oblasti socijalnih usluga
 • Najmanje 90 učesnika edukovano kroz učešće u 3 Socialne akademije
 • 12 studenata uspešno završilo praksu u organizacijama civilnog društva članicama IRIS mreže
 • Regionalna studija pripremljena
 • 18 sesija dialoga među organizacija civilnog društva članica IRIS mreže i predstavnika državnih institucija u 6 zemalja Zapadnog Balkana realizovano
 • Regionalni Izveštaj iz senke sa preporukama pripremljen
 • 80 predstavnika EU, nacionalnih i lokalnih državnih institucija i organizacija civilnog društva saglasni po pitanju zajedničkih regionalnih aktivnosti
 • Najmanje 1.200 osoba učestvovalo u događajima u okviru Balkanskog karavana
 • Najmanje 1 milion građana informisan kroz kampanju podizanja svesti

Nosilac projekta je Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) u partnerstvu sa ASB SEE (Arbeiter-Samariter-Bund), Centrom za radna prava (CLR) iz Albanije, LIR CD iz Bosne i Hercegovine, Institut za razvoj zajednice (Community Development Institute) iz Severne Makedonije, Alfa Centar iz Crne Gore i Centar za nezavisan život sa Kosova*.

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije.