Home > projekti > Pravna pomoć za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike
Print Friendly, PDF & Email

Novembar 2013 – Jun 2015

Naziv projekta: ‘Podrška sprovođenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike – pravna pomoć’

Vrednost projekta: preko 2.000.000,00 EUR

 

Projekat ostvarenja prava izbeglica, interno raseljenih i povratnika po Sporazumu o readmisiji, usmeren je na pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanja za izbeglice, interno raseljena lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji. Pravna pomoć je obezbeđena u skladu sa najvišim profesionalnim standardima i odnosi se na unapređenje zaštite prava interno raseljenih lica, izbelgica i povratnika sa posebnim naglaskom na oblast imovinskog prava, diskriminaciju, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu. Partneri u realizaciji projekta bili su Diadikasia Business Consultants S.A.Euromed, Euro Management International, a sarađivali smo i sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju.

Uspostavljena je kancelarija za pružanje pravne pomoći koja uključuje i mobilne ekipe da bi se obezbedila bolja pokrivenost teritorije. Sprovedeno je zastupanje klijenata pred nadležnim institucijama u mestu prethodnog prebivališta, a u bazi podataka registrovani su slučajevi, kao i preduzete  pravne radnje kao pomoć klijentima. Obezbeđivala se pomoć u pribavljanju dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na imovinu, zdravstveno osiguranje, obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu.

Preuzimali su se slučajevi prethodnog projekta finansiranog od strane EU i pružale su se sve pravne usluge klijentima, uključujući i zastupanje na sudu. Redovno smo pratili slučajeve i obaveštavali klijente o svim novostima vezanim za njihov slučaj. Redovno je ažurirana baza podataka nasleđena od prethodnog projekta pravne pomoći.

Uspostavljena je radna grupa za horizontalnu koordinaciju s ciljem efikasnijeg pružanja pravne pomoći i razmenu informacija. Razvijena su interna pravila i procedure, kao i interni monitoring projekta.

Održani se okrugli stolovi i konferencije na temu prisilne migracije.

Zastupali smo klijente pred nadležnim institucijama u Republici Srbiji radi prikupljanja dokumenata, a blagovremeno i pouzdano informisali povratnike po Sporazumu o readmisiji o svojim pravima na sadašnjem i prethodnom mestu boravišta. Distribuirali smo štampani materijal izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima.

Informacije o rezultatima projekta dostupne su u formi Biltena.

Projekat finansirala Evropska unija.

rsz_admin-ajax