Home > projekti > Zajedno za socijalno pravedniju Evropu
Print Friendly, PDF & Email

U saradnji sa mrežom SOLIDAR već dve godine sprovodimo projekat čiji je cilj da organizacije koje su članice SOLIDAR-a, u okviru aktivnosti usmerenih na razvoj i promociju socijalne ekonomije u svojim zemljama, prenesu jasne poruke Evropskim institucijama:

  • Socijalna ekonomija, kao snažan instrument inkluzije, treba da se nađe na agendi EU integracija i bude podržana kroz IPA instrumene.
  • OCD i građani treba da budu aktivni učesnici u kreiranju politika vezanih za socijalnu politiku i socijalna preduzeća i time doprinesu izgradnji inkluzivije Evrope
  • U cilju razvoja kvalitetnih socijalnih usluga, pravni okvir, kao i uslovi za finansiranje socijalnih usluga moraju biti obezbeđeni i transparentni.

U okviru projekta formirana je Nacionalna EU strateška grupa koja broji 10 članova, predstavnika orgnizacija koje su veoma aktivne na polju promocije i podrške razvoju socijalnog preduzetništva, i uopšte, socijalne ekonomije u Srbiji. Kroz rad Nacionalne EU strateške grupe u 2014. razmatran je status socijalnih preduzeća u Srbiji, inicijative za donošenje Zakona o socijalnom preduzetništvu i analizirano stanje u kome je socijalno preduzetništvo u Srbiji. U 2015. projekat se fokusirao na jačanje kapaciteta Nacionalne EU strateške grupe.

In cooperation with the SOLIDAR network, we started a project which aims to unite organizations that are members of SOLIDAR to convey clear messages to European institutions, as part of activities aimed at the development and promotion of the social economy in their countries:

  • Social economy, as strong instrument of inclusion, should make its way to the EU Integration Agenda and to be supported through the IPA instruments.
  • OCD and citizens should be active participants in the politics creation related to social politics and social enterprises and thereby contribute to building more inclusive Europe
  • In order to develop quality social services, legal framework, and conditions for funding social service must be provided and transparent.

Within the project we formed the National EU strategic group which has 10 members, representatives of the organizations that are very active in the field of promoting and supporting the development of social entrepreneurship and, in general, the social economy in Serbia. Through the work of the National EU strategic group we discussed the status of social enterprises in Serbia, an initiative for the adoption of the Law on Social Entrepreneurship and analysed the situation in which the social entrepreneurship in Serbia in 2014.