Home > Javni pozivi i konkursi > Re!NTEGRATE – JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA MERE 2. – OBUKE ZA DOKVALIFIKACIJU I PREKVALIFIKACIJU
Print Friendly, PDF & Email

Komisija za izbor Korisnika projekta RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, osnovana odlukom direktora IDC-a, od 27.04.2020. godine (u daljem tekstu: Komisija) na sednici Komisije, održanoj 30.03.2021. godine u Novom Pazaru, usvojila je i donela odluku o objavljivanju:

JAVNOG POZIVA

za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” za Meru 2 – Ekonomska podrška, komponenta:

OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU

Ovaj Javni poziv objavljuje se u okviru projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” koji sprovode nemačka organizacija Udruženje samarićanskih radnika (ASB) i udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), sa korisničkim lokalnim samoupravama gradom Novim Pazarom, opštinom Tutin i opštinom Sjenica, i Lokalnim partnerima na Projektu Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom ”Merhamet – Sandžak”. Projekat finansira Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (u daljem tekstu: „Donator„) u okviru programa Engagement Global.

Izabrani korisnici Projekta stiču pravo na podršku definisanu Projektom, Pravilnikom i ovim Javnim pozivom za Meru 2 – Ekonomska podrška, komponentaOBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU.

Pravo na podršku u okviru Projekta imaju svi podnosioci prijava pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima utvrđenim Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

Pravo na podršku imaju povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština (grad Novi Pazar, opština Tutin, opština Sjenica), kao i druga lica i članovi njihovih porodičnih domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji jedne od korisničkih opština.

Podrška krajnjim korisnicima raspoređivaće se na način da najmanje 70% podrške bude namenjeno povratnicima sa teritorija tri korisničke opštine, dok će najviše 30% podrške biti pruženo drugim korisnicima sa teritorije korisničkih opština.

Podrška predviđena projektom raspoređivaće se i po mestu prebivališta potencijalnih korisnika u odnosu na korisničke opštine i u skladu sa Partnerskim ugovorom.

U okviru Mere 2 – Ekonomska podrška, korisnicima projekta u okviru ovog  Javnog poziva, biće obezbeđena podrška kroz:

OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU.

Pravo na podršku u okviru Mere 2 – Ekonomska podrška, komponenta – OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU, imaju povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština (grad Novi Pazar, opština Tutin, opština Sjenica), kao i druga lica i članovi njihovih porodičnih domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji jedne od korisničkih opština, u skladu sa Konačnom listom korisnika za Meru 2 – Ekonomska podrška, komponentaOBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU.

Konačnu listu korisnika za Meru 2 – Ekonomska podrška, komponentaOBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU, donosi Komisija u skladu sa Prijavom nezaposlenog lica i proverom podnete dokumentacije pod uslovima, kriterijumima i merilima definisanim Pravilnikom.

Komisija će proces selekcije prijavljenih korisnika u okviru Mere 2 – Ekonomska podrška, Komponenta – OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU, u okviru ovog javnog poziva, izvršiti kroz izbor do 40 korisnika za obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Potrebna dokumentacija za podnošenje Prijave na Javni poziv za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” za Meru 2 – Ekonomska podrška, komponenta – OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU:

 • Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (SM1-EP);
 • Popunjen prijavni obrazac (PM1-SP);
 • Fotokopija lične karte;
 • Dokaz o povratničkom statusu ili Izjava da su povratnici (za podnosioce prijave koji pripadaju povratničkoj populaciji);
 • Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini za pripadnike ove manjine;
 • Potvrda NSZ da su nezaposleni (ili izjava da su nezaposleni ukoliko se ne nalaze na evidenciji NSZ), za podnosioce prijave koji su nezaposleni.

Komisija ima pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o prijavi podnosioca pisanim putem u roku od 3 dana od dana odlučivanja kada je uočeno da je neophodno blagovremeno dostaviti odgovarajući dokaz.

U slučaju nepotpunih prijava, Komisija ima pravo da pisanim zahtevom za dopunu dokumentacije od podnosioca nepotpune prijave traži dopunu dokumentacije u roku od 8 dana od dana razmatranja prijave, a u skladu sa načelom poučavanja neuke stranke i u najboljem interesu korisnika.

Podnosilac prijave je dužan da blagovremeno dostavi odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa zahtevom u roku od 8 dana od dana prijema zahteva. U suprotnom, Komisija individualnom odlukom odbacuje njegovu prijavu na koju ima pravo žalbe Upravnom odboru Projekta, preko Komsije, u roku od 8 dana od prijema odluke o odbacivanju.

Izbor 40 korisnika za obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, sprovešće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

BODOVNA LISTA – Izbor 40 korisnika za obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju  
Kriterijumi Broj bodova  
1. Delatnost u kojoj je izražena namera sticanja znanja, veština i zapošljavanja
Proizvodnja 30
Usluga 20
Trgovina 10
2. Kategorija teže zapošljivog stanovništva
Povratnici 30
Pripadnici romske nacionalne manjine 10
Pripadnici drugih društvenih grupa 5
3. Osoba ženskog pola, pripadnica teže zapošljivih kategorija definisanih Pravilnikom 10
4. Podnosilac prijave nezaposleno lice 10

Ako dva ili više lica i porodičnih domaćinstava imaju isti broj bodova, prednost ima lice ili porodično domaćinstvo koje ima veći broj bodova po sledećem prioritetu o kojima Komisija naknadno traži dokaze:

 1. Socio-ekonomska ugroženost

Prihodi po članu porodice ne prelaze iznos nivoa socijalne sigurnosti za jednočlanu porodicu po propisima iz socijalne zaštite uvećan za 20 procenata.

Dokazuje se: izjavom ili potvrdom nadležnih organa u zavisnosti od pojedinačnog slučaja.

 1. Samohrani roditelj

Samohrani roditelj, jeste roditelj koji sa decom rođenom u braku ili van braka živi u nepotpunoj porodici odnosno ako je drugi roditelj preminuo, nepoznat ili ako mu je nepoznato prebivalište, odnosno boravište duže od šest meseci, a očigledno je napustio dete i kada drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u izdržavanju deteta.

Detetom se smatra dete starosti do 18 godina odnosno starosti do 26 godina ako je na redovnom školovanju.

Dokazuje se: Roditelj daje izjavu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje deteta, da u međuvremenu nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu, da drugi roditelj nedovoljno učestvuje, odnosno učestvuje iznosom manjim od 50% od nadoknade koja je predviđena za izdržavanje deteta na porodičnom smeštaju.

 1. Porodično domaćinstvo koje ima dete sa smetnjama u razvoju

Stepen ometenosti u razvoju dokazuje se rešenjem nadležnog organa koje je postalo konačno do dana isteka roka za prijavljivanje na javni poziv ili odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ili produženju roditeljskog prava.

 1. Porodično domaćinstvo koje ima teško bolesnog člana i/ili člana sa telesnim oštećenjima

Porodično domaćinstvo sa teško bolesnim članom (maligne bolesti i intrakranijalni tumori; hemofilija, teške bolesti krvi koje imaju progresivan tok; insulin zavisni dijabetes melitus (sa sekundarnim komplikacijama retinopatija, nefropatija, neuropatija); multirezistentna tuberkuloza; sistemske autoimune bolesti u odmakloj fazi i/ili sa multisistemskom disfunkcijom; genetske bolesti koje imaju progresivni tok i/ili uzrokuju težak poremećaj metabolizma; hronične psihoze sa nepotpunim remisijama i trajnim izmenama ličnosti; epilepsija sa teškim psihičkim promenama; terminalna bubrežna insuficijencija, na dijalizi i posle transplantacije; progresivna neuromišićna oboljenja; teško trajno oštećenje plućne ventilacije sa hroničnom respiratornom insuficijencijom koja ispunjava kriterijume za dugotrajnu oksigenu terapiju; teške urođene i stečene srčane mane sa teškim oštećenjem srčane funkcije (ehokardiografski ili drugim metodama utvrđena EF manje od 30% ili 40%), druge bolesti srca sa teškim oštećenjem srčane funkcije (EF manje od 30%); bolesti koje dovode do trajnog oštećenja funkcije jetre teškog stepena (portalna hipertenzija, ascites, variksni ezofagusa) i stanja posle transplatacije jetre; težak oblik bronhijalne astme, nekontrolisana, perzistentna i pored redovne terapije; drugi teški oblici bolesti koje dovode do trajno narušenog zdravstvenog stanja.

Zdravstveno stanje se dokazuje mišljenjem odnosno izveštajem zdravstvene ustanove u kojoj je postavljena dijagnoza i/ili u kojoj se leči sa potpisom lekara odgovarajuće specijalnosti.

 1. Žrtve porodičnog nasilja

Žrtva porodičnog nasilja je lice koje je preživelo akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ili prema licu sa kojim je krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena ili sa kojim je srodnik po tazbini do drugog stepena ili kome je usvojitelj, usvojenik, hranjenik ili hranitelj ili prema drugom licu sa kojim živi ili je živeo u zajedničkom domaćinstvu. Dokazuje se sudskom presudom.

 1. Porodično domaćinstvo koje ima decu na školovanju

Na osnovu broja bodova koje podnosilac prijave ostvari u skladu sa bodovanjem, Komisija objavljuje Preliminarnu listu korisnika za Meru 2 – Ekonomska podrška, komponentaOBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU.

Na Preliminarnu listu korisnika za Meru 2 – Ekonomska podrška, komponentaOBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarne liste na oglasnim tablama grada Novog Pazara, opštine Tutin i opštine Sjenica, zvaničnim sajtovima grada Novog Pazara, opštine Tutin, opštine Sjenica, kao i na sajtovima SEDA-e, Merhameta i IDC-a.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko Regionalne razvojne agencije SEDA – kancelarija u Novom Pazaru,Tutinu i Sjenici.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava i završetka postupka po prigovoru, Komisija objavljuje odgovarajuću Konačnu listu korisnika za Meru 2 – Ekonomska podrška, komponentaOBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU.

Na Konačnu listu korisnika za Meru 2 – Ekonomska podrška, komponentaOBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU, podnosilac prijave može uložiti žalbu Upravnom odboru Projekta, u roku od 8 dana od objavljivanja Konačne liste na oglasnim grada Novog Pazara, opštine Tutin i opštine Sjenica, zvaničnim sajtovima grada Novog Pazara, opštine Tutin, opštine Sjenica, kao i na sajtovima SEDA-e, Merhameta i IDC-a.

Žalba mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca žalbe, razloge zbog kojih se žalba izjavljuje i potpis podnosioca žalbe.

Žalba se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru Projekta, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti žalbe Upravni odbor Projekta odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u žalbi, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, kao i izveštaja Komisije o postupku izbora korisnika. O žalbi se donosi odluka koja se poštanskim putem dostavlja podnosiocu u roku od 3 dana od dana donošenja.

Nakon roka iz prethodnog stava i razmatranja eventualnih žalbi od strane Upravnog odbora Projekta, Komisija donosi – Odluku o dodeli podrške kroz OBUKE U PREKVALIFIKACIJI I DOKVALIFIKACIJI.

Prijava za podršku u okviru Mere 2 – Ekonomska podrška, komponenta – OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se lično, u kancelarijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka, u Novom Pazaru, na adresi 7. juli bb, u Tutinu, na adresi Pešterska 2/6, i u zgradi opštine Sjenica, adresa Kralja Petra I 10, kancelarija br.26.

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD ČETVRTKA 01. APRILA 2021. godine, i traje do 16. APRILA 2021. godine.

Dokumenta:

1_-JAVNI-POZIV-MERA-2-Ekonomska-podrška_Komponenta_OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU__RENTEGRACIJA.docx

2.-PM2-EP_Prijava-na-Javni-poziv_Mera-2-Ekonomska-podrška_Komponenta OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU_RENTEGRACIJA

3.-SM2-EP_Saglasnost-za-obradu-podataka-o-ličnosti_Mera-2-Ekonomska podrška_Komponenta OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU_RENTEGRACIJA

4.-Izjava-o-povratničkom-statusu_Mera-2-Ekonomska-podrška_Komponenta OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU_RENTEGRACIJA

5.-Izjava-o-pripadnosti-romskoj-nacionalnoj-manjini_Mera-2-Ekonomska-podrška_Komponenta OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU_RENTEGRACIJA

6.-Izjava-o-nezaposlenosti_Mera-2-Ekonomska-podrška_Komponenta OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU_RENTEGRACIJA

PREDSEDNIK KOMISIJE

Igor Kojčić